De Donderstraaltjes is een groep binnen kindercentrum Ikky waar kleinschalig opvang wordt geboden aan kinderen van 2 tot 5 jaar met een extra ondersteuningsbehoefte. Je kunt hierbij denken aan een ontwikkelingsachterstand, gedragsproblematiek of het niet goed kunnen meekomen in een reguliere groep. Dit kunnen bijvoorbeeld een achterstand in de taalontwikkeling, problemen bij de prikkelverwerking of een lichte verstandelijke beperking zijn. Het komt ook regelmatig voor dat het nog niet helemaal duidelijk is wat er precies speelt. Bij de Donderstraaltjes kijken we graag naar wat het kind kan en wilt ontwikkelen. Dit betekent natuurlijk niet dat er geen aandacht is voor de gebieden waar uw kind nog moeilijkheden bij ervaart. De Donderstraaltjes typeert zich door een prikkelarme omgeving voorop te stellen en vanuit daar activiteiten en materialen aan te bieden die passen bij de ontwikkelingsleeftijd van uw kind. Sommige kinderen hebben meer tijd nodig om prikkels te verwerken en deze tijd is bij de Donderstraaltjes vanzelfsprekend.

 

Het is belangrijk om te weten dat de Donderstraaltjes geen behandelgroep is maar puur een vorm van opvang. (Uw kind kan hier dus alleen terecht als u recht heeft op Kinderopvangtoeslag.) Mocht uw kind op een wachtlijst staan voor een observatiegroep of behandelgroep dan adviseren wij u hier zeker nog op te wachten, eventueel in combinatie met opvang bij ons. Bij een behandelgroep zal er veel specifieker naar uw kind gekeken worden en zal er gezocht worden naar welke zorg het beste bij uw kindje past. Een behandelgroep heeft naast pedagogisch medewerkers ook orthopedagogen, logopedisten of fysiotherapeuten werkzaam.

Praktische informatie

De pedagogisch beroepskrachten

Wij zijn Soraya Bakker en Oksanne Modder en zullen voor u en uw kind de vaste gezichten zijn van de Donderstraaltjes. Wij werken op maandag, woensdag en donderdag. Beide hebben wij veel ervaring op gedaan met het werken met kinderen die net een beetje meer nodig hebben.

Overeenkomst 

Als na de intake blijkt dat de zorggroep een mogelijk passende plek zou kunnen zijn, kunt u zich inschrijven via het aanmeldformulier op onze website. Het is belangrijk om te weten dat wij constant evalueren met u als ouder/voogd over de voortgang en of de zorggroep de meest passende plek voor uw kindje is. Beide partijen hebben het recht om de overeenkomst te beëindigen met een opzegtermijn van 1 maand. U kunt kinderopvangtoeslag aanvragen als uw kind naar onze groep komt.

Openingstijden 

De Donderstraaltjes is een groep gevestigd in kindercentrum Ikky aan de Goudsbloemweg 4. De groep is op dit moment alleen geopend op maandag, woensdag en donderdag van 08.00 tot 17.30 uur. Wilt u uw kind voor 8.00 uur brengen of later halen dan 17.30 uur. Neem dan contact op, in overleg zijn daar mogelijkheden voor.

Om de rust op de groep te bewaren brengt en haalt u uw kind bij de deur. Daar hebben we een overdracht met elkaar. Via het intakeformulier bespreken wij eventuele mogelijkheden voor het wennen van uw kind op de groep.

Samenwerkingsverbanden en intentieverklaring

Als uw kindje naar onze groep komt, tekent u bij de pedagogisch beroepskrachten een intentieverklaring voor samenwerking.

Dit houdt in dat als we willen overleggen met de vorige dagopvang, JGZ (consultatiebureau), Sterke Start, Integrale vroeghulp, logopedist, fysiotherapeut, ergotherapeut, Kinderkliniek of Passend Onderwijs, u voornemens bent om toestemming te geven om (anoniem) een casus in te brengen.

Uiteraard zal voor elk overleg apart toestemming worden gevraagd en besproken worden met u wat de inhoud of het doel van het contact zal zijn. Wij hechten veel waarde aan transparantie.

Het niet willen tekenen van de intentieverklaring betekent dat uw kindje niet op onze groep geplaatst kan worden. Wij streven naar een goede samenwerking, waarbij ons uitgangspunt is dat u de expert bent van uw kind en wij daarbij een ondersteunende rol vervullen.

Heeft u daar verder vragen over, dan kunt u zich wenden tot de leidinggevende van Ikky.

Typerend voor de zorggroep

Pictogrammen

Door gebruik te maken van picto’s maak je de gesproken taal voor kinderen visueel en overzichtelijker. Picto’s bieden ook structuur door het visueel maken van de dagindeling. Het kan een kind veiligheid bieden door te kunnen zien wat er komen gaat. Bij de donderstraaltjes hangen wij een reeks van +/- 4 pictogrammen op waar op staat wat wij gaan doen. In de bijlage kunt u de pictogrammen die wij gebruiken terug vinden. Als u vragen heeft over de picto’s, stelt u ons die dan gerust. Ook via Google zijn er picto’s te vinden die u en uw kindje zouden kunnen ondersteunen met dagelijkse rituelen bij uw thuis.

 

Gebaren

Ondersteunende gebaren zijn ter ondersteuning van de gesproken taal en kun je ook gebruiken bij kinderen die ‘gewoon’ kunnen horen en (leren) praten. Kinderen begrijpen veel meer dan ze kunnen zeggen. Door de gesproken taal te ondersteunen met gebaren geef je kinderen een manier om zich te uiten en duidelijk te maken wat ze beleven of nodig hebben voor dat zij kunnen praten. Het gebruik van ondersteunende gebaren kan de spraakontwikkeling stimuleren. Een kind zal woorden verbinden aan wat hij fysiek ziet. Mogelijk is het kind eerder in staat een gebaar te laten zien dan daadwerkelijk het woord uit te spreken. Iets visueels zien wordt door de hersenen sneller en beter verwerkt dan iets horen.

voor meer informatie: klik hier

Sensopatisch spel

Sensopathisch spel heeft geen gericht doel, het is ontdekken van verschillende materialen door bijvoorbeeld te kneden en is een ervaring en bewustwording van verschillende texturen. Het spelen met sensopathische materialen ontspant en kalmeert en helpt een kind emoties en prikkels te verwerken.

Gedurende de dag bieden wij sensopathisch materiaal aan voor de kinderen om mee te spelen. Zo hebben wij een voelmuur waar zij de gehele dag prikkels kunnen opzoeken en hebben wij voelbakken waar onder andere gekleurde rijst, kikkererwten en magisch zand in zit. Verder zullen activiteiten zoals spelen met water en scheerschuim regelmatig terug komen in ons dagprogramma.

©2016-2021 Ikky de leukste plek om (op) te groeien — site & identiteit door most remarkable

Facebook Ikky
Instagram Ikky
YouTube Ikky