Naast het pedagogisch beleid hebben wij ook een veiligheid en gezondheidsbeleid. Veiligheid en gezondheid van kinderen vraagt om een continu proces van blijven kijken naar de risico’s die er bestaan als je grote groepen kinderen opvangt. Naast bijvoorbeeld een veilig pand, schone groepsruimtes of het hygiënisch voorbereiden van voedsel, zullen wij samen ook moeten kijken naar hoe wij grote risico’s kleiner maken, maar kinderen wel weer de gelegenheid bieden om te oefenen met kleine risico’s. 

Bij Ikky willen wij kinderen het allerbeste bieden. Hoe we dat in de praktijk doen, staat beschreven in dit beleid. Door middel van dit plan geven wij inzage in de werkwijze binnen ons kindercentrum en hoe wij er binnen Ikky zorg voor dragen dat kinderen en beroepskrachten een zo veilig en gezond mogelijke werk-, speel- en leefomgeving geboden wordt, waarbij kinderen beschermd worden tegen risico’s met ernstige gevolgen en leren omgaan met kleine risico’s. 

Kindercentrum Ikky

Bij Ikky wordt uw kind opgevangen door deskundige pedagogisch beroepskrachten die getraind zijn om op professionele wijze vorm aan de opvang van alle kinderen binnen ons kindercentrum te verzorgen en hiermee een veilige en gezonde speel- en leefomgeving voor ieder kind te creëren.

Het veiligheid en gezondheidsbeleid legt de werkwijze van het kindercentrum vast. Het veiligheid en gezondheidsbeleid geeft de kaders van Ikky aan waar binnen de pedagogisch beroepskrachten werken en beschrijft hoe het beleid  ervin de dagelijkse praktijk uit ziet. Het laat zien: dit zijn wij, zo werken wij en zo vullen wij het kader in. Op deze manier is het herkenbaar en zichtbaar voor ouders. 

Dit beleidsplan is continue in ontwikkeling. Een aantal keer per jaar wordt dit beleidsplan aangepast n.a.v. nieuwe ontwikkelingen. Om tot dit beleidsplan te komen zijn diverse gesprekken gevoerd met pedagogisch beroepskrachten en leden van het managementteam. Centraal stond hierin of de huidige manier van werken leidt tot een zo veilig en gezond mogelijke werk, speel- en leefomgeving. Indien noodzakelijk zijn er maatregelen opgesteld voor verbetering en verwerkt in dit huidige document. Onze beroepskrachten hebben samengewerkt om een modern, inspirerend en vooral eigen document te maken: uniek, en op maat gemaakt door Ikky en voor Ikky! 

Voor elke locatie is er een apart veiligheid & gezondheidsbeleid geschreven, aangepast naar de locatie, omstandigheden en de leeftijd van de kinderen op locatie. De GGD controleert bij de jaarlijkse inspectie of het beleid wordt uitgevoerd zoals omschreven en of deze jaarlijks geëvalueerd en bijgesteld is. De beleidsplannen zijn op te vragen voor ouders bij het management.

Om een indruk te geven welke onderwerpen in ons beleid staan:

Fysieke veiligheid

 • Vallen (van hoogte)
 • Verstikking
 • Vergiftiging
 • Buiten spelen
 • Vermissing
 • Vervoer

Sociaal-emotionele veiligheid

 • Grensoverschrijdend gedrag
 • Kindermishandeling

Gezondheid

 • Ziektekiemen
 • Buitenmilieu
 • Voedselhygiëne

Overige thema’s

 • Vier-ogen beleid
 • Open werken
 • Camera’s
 • EHBO & BHV
 • Achterwachtregeling
 • Omgang met kleine risico’s

©2016-2021 Ikky de leukste plek om (op) te groeien — site & identiteit door most remarkable

Facebook Ikky
Instagram Ikky
YouTube Ikky